Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FKP SCORPIO

("ALGEMENE TICKETVOORWAARDEN")

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (contractuele) verhoudingen die worden aangegaan door u (“U”) en FKP SCORPIO BELGIUM, met maatschappelijke zetel te Waterloostraat 35, 2600 Antwerpen (België) (hierna “Scorpio” of de “Organisator”), en op alle producten en diensten die door Scorpio worden aangeboden of beschikbaar worden gesteld.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de klanten het proces van het online bestellen van tickets volledig begrijpen. Scorpio behoudt zich echter het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij deze wijzigingen van kracht worden zodra ze op haar website www.fkpscorpio.be/terms-conditions (de “Website”) gepubliceerd zijn. Met het oog hierop verzoeken wij u vriendelijk de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

1.3. Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden leidt tot het verlies van het recht op toegang tot het evenement in kwestie, zonder betaling van een schadevergoeding en met nietigverklaring van het digitaal ticket in kwestie.

1.4. Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, doet dit geen afbreuk aan de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Bijwonen van evenementen, personaliseren van digitale tickets

2.1. Alle door of in opdracht van Scorpio uitgegeven digitale tickets (de “Digitale Tickets”) zijn persoonsgebonden, d.w.z. dat alleen de persoon die houder is van het Digitaal Ticket en het daarin vervatte recht van aanwezigheid, het recht heeft om toegang tot het evenement te eisen. Het recht om deel te nemen aan de evenementen van Scorpio bestaat uitsluitend op basis van de bezoekersovereenkomst (contract voor deelname aan een evenement), dewelke de bezoeker heeft gesloten met de Organisator (in het kader van zijn bestelling van een Digitaal Ticket).

2.2. Het bewijs dat de bezoeker een contractpartner is en dus ook het recht heeft verworven om het evenement bij te wonen, wordt geleverd door het voorleggen van het persoonsgebonden Digitaal Ticket en – op verzoek van de organisator – een identiteitsbewijs met foto. De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het evenement te weigeren, met name door het blokkeren van het Digitaal Ticket, aan tickethouders die het recht om het evenement bij te wonen niet hebben verworven of tickethouders die niet kunnen bewijzen dat zij dit recht bezitten. Indien de Organisator de houder van het Digitaal Ticket toelaat, wordt hij tevens ontheven van zijn prestatieverplichting ten opzichte van de contractpartner indien de houder van het ticket niet identiek is aan de contractpartner die gerechtigd is het evenement bij te wonen.

2.3. Een bijkomende voorwaarde voor het bijwonen van het evenement is dat de bezoeker bij binnenkomst het Digitaal Ticket met zijn/haar voor- en achternaam toont of scant in de lezer.

2.4. De Organisator bezorgt de bezoeker een Digitaal Ticket in de “EventimPASS”-applicatie voor elk geboekt en (volledig) betaald ticket. Een Digitaal Ticket geeft slechts recht op toegang tot het geboekte evenement voor één persoon tegelijk. Indien een koper meerdere Digitale Tickets verwerft, zullen deze enkel op zijn mobiel toestel worden weergegeven.

2.5. Een derde wiens naam niet op het Digitaal Ticket staat, krijgt alleen toegang tot het evenement indien hij of zij gelijktijdig met de persoon wiens naam op de Digitale Tickets staat, het evenement betreedt. Bij het betreden van het evenement wordt het mobiele toestel van de koper doorgegeven aan elke andere bezoeker die met hem aanwezig is om de desbetreffende autorisatiecode in de lezer in te scannen. Door het Digitaal Ticket aan te bieden bij de ingang van het evenement (met name door de autorisatiecode in te scannen in de lezer), verklaart de bezoeker dat hij/zij bevoegd is om het evenement bij te wonen.

3. Doorgifte van Digitale Tickets, officiële secundaire marktplatformen en contractuele sancties

3.1. De verkoop van de Digitale Tickets is uitsluitend bestemd voor particulier, niet-commercieel gebruik door de bezoeker. Elke commerciële doorverkoop van de Digitale Tickets door de bezoeker is verboden. Een particuliere overdracht van een Digitaal Ticket om niet commerciële redenen, met name in individuele gevallen van ziekte of andere gevallen van verhindering van de koper van het Digitaal Ticket, is toegestaan onder de voorwaarden die in artikel 3.3 worden vermeld en indien er geen sprake is van een ontoelaatbare overdracht in de zin van de regeling uitgewerkt in artikel 3.3.

3.2. De Klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de bezoekersovereenkomst (en dus ook het recht op bezoek) slechts overdragen aan een derde, indien (i) de derde in diens plaats de bezoekersovereenkomst sluit en daarbij in alle rechten en plichten treedt van de bezoekersovereenkomst en (ii) de toestemming van de Organisator wordt verkregen voor deze toetreding tot de bezoekersovereenkomst, die hierbij bij voorbaat wordt verleend onder de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 3.3. De overdracht van individuele rechten uit de bezoekersovereenkomst, met name het recht op aanwezigheid, is uitgesloten indien niet aan een van de onder (i) en (ii) omschreven voorwaarden is voldaan. Indien een contractpartner van de Organisator in het kader van een bezoekersovereenkomst op toelaatbare wijze meerdere aanwezigheidsrechten heeft verworven en deze aanwezigheidsrechten op toelaatbare wijze aan meerdere derden overdraagt, moeten met de toetredende personen afzonderlijke bezoekersovereenkomsten gesloten worden.

3.3. De koper mag in geen geval Digitale Tickets (door)verkopen tegen een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke totale aankoopprijs van de Digitale Tickets. Om te voorkomen dat de Digitale Tickets tegen woekerprijzen worden doorverkocht, d.w.z. in het belang van de handhaving van een passende prijsstructuur, ter voorkoming van strafbare feiten in verband met het bezoek aan het evenement en ter handhaving van huisverboden, (i) is de toestemming van de Organisator zoals bepaald in artikel 3.2 vereist en (ii) mogen Digitale Tickets uitsluitend worden doorverkocht door gebruik te maken van de platformen voor ticketuitwisseling die worden beheerd door onze distributiepartner (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (“CTS”) en (ii) TICKETMASTER (de “Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling”).

In de volgende gevallen is de toestemming van de Organisator voor de doorverkoop van Digitale Tickets (en dus de toetreding van een derde partij tot de bezoekersovereenkomst) uitdrukkelijk niet verleend:

(i) de verkoop van Tickets buiten de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling;

(ii) de verkoop van Digitale Tickets in het kader van veilingen die niet door de Organisator toegestaan zijn (met name op het internet), via internetmarktplaatsen/ticketbeurzen die door de Organisator zelf niet erkend zijn of via derden;

(iii) de commerciële verkoop van Digitale Tickets zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator;

(iv) de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets met het oog op reclame, marketing, of als bonus, als promotiegeschenk, als prijs of als onderdeel van een niet-toegestaan hospitality- of reispakket;

(v) de verkoop (met inbegrip van kosteloze overdracht) van Digitale Tickets zonder uitdrukkelijke verwijzing naar deze ticketvoorwaarden, in het bijzonder naar de in dit artikel 3 opgenomen beperkingen inzake overdracht.

3.4. Het doorgeven of het doorverkopen van Digitale Tickets in strijd met de in artikel 3.3 genoemde gevallen is verboden. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van tickets indien de met het aanbod overeenstemmende doorverkoop of overdracht in strijd zou zijn met de in artikel 3.3 vermelde gevallen. Voor elke schending van een van deze verbodsbepalingen is de contractpartner verplicht tot betaling van een contractuele sanctie, waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Aanspraken op schadevergoeding door Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

3.5. Bij overtreding van de verbodsbepaling zoals vermeld in artikel 3.4 is de Organisator gerechtigd zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de Digitale Tickets of autorisatiecode te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om de koper eventuele andere bezoekersovereenkomsten te ontzeggen.

3.6. In geval van doorverkoop of overdracht van Digitale Tickets door de koper, is de koper verplicht om, op verzoek van de Organisator, de Organisator binnen twee weken in kennis te stellen van de volledige naam en het adres van de ontvanger van het aanwezigheidsrecht of het Digitaal Ticket.

3.7. Onverminderd zijn rechten uit hoofde van de artikels 3.4 en 3.5 is de Organisator in geval van overtreding van de in artikel 3.3 genoemde verbodsbepalingen eveneens gerechtigd van de koper uitbetaling van de meeropbrengst of de gegenereerde winst te vorderen.

3.8. In geval van overtreding van het verbod krachtens artikel 3.3 behoudt de Organisator zich het recht voor, zonder afbreuk te doen aan zijn contractuele vrijheid, de betreffende koper naar eigen redelijk inzicht uit te sluiten van de aankoop van tickets in de toekomst en, indien nodig, verdere juridische stappen te ondernemen.

3.9. In het geval dat een koper zijn/haar Digitale Tickets wil doorverkopen of overdragen in overeenstemming met artikel 3.3 aan een derde partij, dient de koper de Algemene Voorwaarden aan die partij mee te delen. De koper vrijwaart de Organisator voor alle (directe en indirecte) schade die de Organisator lijdt als gevolg van het feit dat de derde die de Digitale Tickets koopt geen kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.

4. Doorverkoop van Digitale Tickets via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling

4.1. Vanaf 25/09/2021 hebben kopers van een aanwezigheidsrecht of van een Digitaal Ticket de mogelijkheid om tickets in te leveren of door te verkopen op een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling, onder de hieronder vermelde voorwaarden. De koper mag geen Digitale Tickets doorverkopen of overdragen op een andere manier dan via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling (bv. via andere platformen voor ticketuitwisseling, of door de Digitale Tickets elektronisch naar een andere persoon te verzenden).

4.2. Door gebruik te maken van de “doorverkoop” optie op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling, staat de koper de Organisator toe de vrijgegeven Digitale Tickets (opnieuw) te koop aan te bieden via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling in naam en voor rekening van de Organisator.

4.3. De Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling bieden het vrijgegeven Digitaal Ticket te koop aan in naam en voor rekening van de Organisator, in elk geval tot 24 uur voor de aanvang van een concert.

4.4. De klant bepaalt de prijs waartegen zijn Digitaal Ticket wordt verkocht. De doorverkoopprijs is echter, conform de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, beperkt tot maximaal de oorspronkelijke prijs van het ticket (inclusief alle kosten).

4.5. Zolang het Digitaal Ticket niet is verkocht, kan de besteller te allen tijde via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling van zijn aanbod afzien.

4.6. Op verzoek van de besteller kan een vrijgegeven Digitaal Ticket gereserveerd worden voor één of meerdere derde personen voor een periode van maximum 48 uur. In dat geval zal het vrijgegeven Digitaal Ticket exclusief aan deze derde(n) te koop worden aangeboden binnen de voornoemde reserveringsperiode. Hiertoe zullen de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling de koper een link ter beschikking stellen die de koper kan doorsturen naar één of meerdere derde(n). De derde persoon die als eerste het vrijgegeven Digitaal Ticket via deze link binnen de genoemde reserveringsperiode koopt, ontvangt het Digitaal Ticket. Indien het Digitaal Ticket niet binnen de voornoemde reserveringstermijn wordt gekocht, wordt het terug gepost voor verkoop op de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

4.7. Indien het vrijgegeven Digitaal Ticket wordt verkocht, wordt de (oorspronkelijke) koper daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De Digitale Tickets zullen worden geblokkeerd, zodat zij geen recht meer geven op toegang. Er zal een nieuw Digitaal Ticket worden aangemaakt voor de nieuwe koper. De koper van een via een Erkend Platform voor Ticketuitwisseling verkochte Digitaal Ticket betaalt een vergoeding per ticket. De mogelijkheid tot “doorverkoop” bestaat tot 24 uur voor aanvang van het betreffende evenement.

4.8. Indien en voor zover het vrijgegeven Digitaal Ticket niet wordt verkocht, wordt het digitale ticket van de koper niet geblokkeerd en blijft het recht geven op toegang. De koper zal echter in geen geval recht hebben op enige terugbetaling voor Digitale Tickets die niet konden worden doorverkocht via de Erkende Platformen voor Ticketuitwisseling.

5. Verwerving onder andermans naam of via vertegenwoordigers

5.1. De verwerving van aanwezigheidsrechten of Digitale Tickets onder de naam van een andere persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verwerving door exploitanten van ticketplatformen op het internet, is verboden.

5.2. Voor elke schending van het verbod vermeld in artikel 5.1 is de koper een contractuele sanctie verschuldigd waarvan het bedrag door de Organisator wordt bepaald op basis van (i) het aantal Digitale Tickets dat in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aangeboden of doorgegeven, (ii) het bedrag van de doorverkoopprijzen en (iii) in het algemeen, de door de Organisator geleden (directe of indirecte) schade of verliezen. Bij de vaststelling van de contractuele sanctie wordt rekening gehouden met eventuele andere contractuele sancties. Schadevorderingen van Scorpio blijven onverlet, waarbij de contractuele sancties worden verrekend met schadevorderingen die op dezelfde feiten zijn gebaseerd.

5.3. Onverminderd het recht krachtens artikel 5.2, heeft de Organisator in geval van een schending van het in artikel 5.1 vermelde verbod eveneens het recht om zich terug te trekken uit de bezoekersovereenkomst en/of de tickets te blokkeren en de houder van het ticket de toegang tot het evenement te ontzeggen. De Organisator heeft tevens het recht om zich uit eventuele andere bezoekersovereenkomsten van de koper terug te trekken.

6. Speciale voorschriften tijdens de Covid-19-pandemie

6.1. De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op het bijwonen van, de toegang tot en het verblijf in evenementen die moeten plaatsvinden onder bijzondere voorwaarden of vereisten die door een autoriteit zijn opgelegd in verband met de Covid-19-pandemie (“Coronapandemie”).

6.2. De bezoeker erkent dat tijdens de Coronapandemie evenementen mogelijk niet in de gebruikelijke vorm kunnen plaatsvinden vanwege officiële vereisten. Dit betekent met name dat het om deze redenen mogelijk is dat de bezoeker evenementen waarvoor hij/zij oorspronkelijk het recht op aanwezigheid had verworven niet of niet zoals bedoeld kan bijwonen.

6.3. De Organisator heeft het recht om, bijvoorbeeld met het oog op de naleving van de afstandszones of de eisen inzake bescherming en hygiëne, achteraf staanplaatsen om te zetten in zitplaatsen of de houder van het ticket andere zitplaatsen van dezelfde categorie toe te wijzen dan de bestelde. In dit geval heeft de tickethouder geen recht op schadevergoeding ten opzichte van de Organisator, en kan de Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.4. In verband met de aankoop van tickets voor evenementen tijdens de Coronapandemie kan het voorkomen, bijvoorbeeld bij een door de Belgische overheid ingevoerde vermindering van het oorspronkelijk toegestane aantal bezoekers in geval van een toename van het aantal besmettingen in verband met de Coronapandemie, dat de bezoeker feitelijk niet in staat is een evenement bij te wonen waarvoor hij een aanwezigheidsrecht heeft gekocht of een Digitaal Ticket heeft ontvangen. In voorkomend geval erkent de koper dat de Organisator het recht heeft om in individuele gevallen oorspronkelijk toegewezen Digitale Tickets of aangekochte aanwezigheidsrechten te annuleren. Ook in dit geval zal de selectie van de betrokken digitale tickets geschieden door middel van een transparante, niet-discriminerende procedure volgens vooraf vastgestelde specificaties. In dat geval krijgt de bezoeker de prijs van het Digitaal Ticket dat hij/zij volledig had betaald, terugbetaald; service-, transactie- en verzendkosten worden niet terugbetaald.

6.5. De toegang tot het evenement kan verder worden geweigerd, zonder dat de Organisator enige schadevergoeding verschuldigd is, indien de houder van het toegangsbewijs:

(i) de geldende hygiëne- en gedragsrichtlijnen schendt, met name indien de houder van het toegangsbewijs geen geldig “CovidSafe”-certificaat kan voorleggen (d.w.z. bewijs van inenting tegen het Coronavirus, bewijs van genezing en/of, bewijs van een goedgekeurde Covid-19-test die niet ouder is dan 24 uur op het ogenblik van toegang tot het evenement);

(ii) besmet is met het Coronavirus, bewust in contact is geweest met een persoon die positief getest heeft op het Coronavirus of typische symptomen heeft van een infectie met het Coronavirus (typische symptomen zijn, bijvoorbeeld: enige ernstige ademhalingssymptomen, koorts, aantasting van reuk- en smaakzin);

(iii) de laatste 14 dagen in een risicogebied, een hoog risicogebied of een gebied met een virusvariant heeft verbleven en dit aanleiding geeft tot officiële verplichtingen die relevant zijn voor het bezoek aan het evenement (bv. quarantaine, verplichte tests, enz.).

6.6. Indien, om een belangrijke reden zoals officieel voorgeschreven beschermings- en hygiënemaatregelen opgelegd door de Belgische overheid, bepaalde eisen moeten worden nageleefd en/of bewijzen en/of informatie moeten worden verkregen van de koper voorafgaand aan de aankoop van een Digitaal Ticket en/of aan de toegang tot het evenement (bijvoorbeeld bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve testresultaten, de verplichting om een mondmasker te dragen of verklaringen over de gezondheidstoestand of een verblijf in risicogebieden) heeft de Organisator het recht om, binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming toegestane grenzen, dergelijke bewijzen en/of verklaringen van elke bezoeker te verkrijgen en om te controleren of aan de gespecifieerde vereisten is voldaan. De koper erkent en stemt ermee in dat indien hij/zij niet aan de toepasselijke vereisten voldoet of nalaat de gevraagde bewijzen of verklaringen te verstrekken, de koper de toegang tot het evenement wordt ontzegd of de toegang tot de aankoop van de Digitale Tickets wordt ontzegd.

6.7. Om besmettingsketens te traceren in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie, kan het nodig zijn dat de Organisator de contactgegevens van de bezoeker registreert en, indien nodig, deze gegevens aan de autoriteiten doorgeeft op hun verzoek. De Koper erkent dit en erkent dat hij de Organisator niet aansprakelijk kan stellen voor dergelijke handelingen, van welke aard dan ook. Met name in het geval van een aantoonbare besmetting van een persoon met het Coronavirus tijdens het evenement, kan de Organisator verplicht zijn deze gegevens en het tijdstip van het bezoek door te geven aan de bevoegde gezondheidsinstantie, zodat deze contact kan opnemen met de bezoeker om eventuele besmettingsketens zo snel mogelijk op te sporen en te onderscheppen. De gezondheidsautoriteit neemt vervolgens contact op met de bezoeker en vraagt, indien nodig, de contactgegevens op van de andere ticketgebruikers die samen met de ticketkoper in het stadion waren. Door het bestellen van een ticket of het in ontvangst nemen van het bijhorende Digitaal Ticket via het digitale ticketloket verplicht iedere klant zich derhalve tot het verstrekken van de benodigde gegevens (naam, adres, contactgegevens) van iedere bezoeker die samen met de koper het evenement zal bijwonen.

6.8. Voor het in artikel 6.7 beschreven doel verwerkt de Organisator de voor- en achternaam van de klant, zijn contactgegevens voor beveiligde bereikbaarheid (telefoon of e-mail), evenement, zitplaats en het aantal gekochte digitale tickets. De Organisator verwerkt deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting (Art. 6, 1, c) van de Verordening (EU) 2016/679). Dit omvat ook de noodzakelijke doorgifte aan de autoriteiten. De Organisator zal de persoonsgegevens slechts verwerken zolang dit noodzakelijk en toegestaan is op basis van de respectieve wettelijke norm. Daarna zal de Organisator de gegevens verwijderen.

7. Beperkingen

7.1. Digitale Tickets kunnen worden verkocht met bepaalde toegangs- of gebruiksbeperkingen, zoals, maar niet beperkt tot, zalen met een minimum toegangsleeftijd, niet-aangrenzende zitplaatsen, beperkte hoogte, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij op het moment van aankoop van de Digitale Tickets alle informatie heeft gelezen die op de website van de Organisator wordt verstrekt met betrekking tot deze beperkingen.

7.2. De hoeveelheid Digitale tickets die beschikbaar is voor verkoop varieert afhankelijk van het evenement. Digitale Tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar via online reserveringen. Digitale Tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. De Organisator geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Digitale Tickets. Af en toe kunnen extra Digitale Tickets worden vrijgegeven vóór het evenement. De Organisator is hiertoe echter in geen geval verplicht.

7.3. De aankoop van Digitale Tickets is uitsluitend voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn een geldige krediet-/betaalkaart die op hun naam staat.

7.4. De koper moet al zijn/haar inloggegevens voor de ticketapplicatie en de Website (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) strikt vertrouwelijk houden en moet de Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij ongeoorloofd gebruik van zijn/haar gebruikersaccount opmerkt of vermoedt. De koper is verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van de ticketapplicatie of de Website van de Organisator. De koper is gebonden aan en aansprakelijk voor alle intentieverklaringen tot aankoop van Digitale Tickets die worden verzonden met gebruikmaking van zijn/haar inloggegevens of wachtwoord.

7.5. De koper mag geen gebruik maken van webcrawler software of op enige andere wijze (automatisch of handmatig) proberen de ticketapplicatie, Website of de inhoud daarvan van de Organisator te controleren of te kopiëren. De koper mag de werking van de ticketapplicatie of Website van de Organisator op geen enkele wijze negatief beïnvloeden, in het bijzonder niet door opzettelijk de systeeminfrastructuur van de Organisator te overbelasten. De Organisator zal redelijke burgerrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen elk illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van zijn ticketapplicatie of Website, in het bijzonder in geval van ongeoorloofde aankoop of verkoop van Digitale Tickets, het ongeoorloofd kopiëren van de Digitale Tickets, de ticketapplicatie of Website of het ongeoorloofd toepassen van een webcrawler of van andere software.

7.6. De volgende voorwerpen mogen niet worden meegenomen naareen evenementenlocatie: professionele opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, blikjes, drugs, vuurwerk, dieren, wapens en scherpe voorwerpen. Deze zullen door de beveiliging in beslag worden genomen. De Organisator behoudt zich het recht voor te verbieden om enige andere voorwerpen mee te nemen naar het evenement.

8. Betaling

8.1. De koper betaalt de totale aankoopprijs van de bestelde Digitale Tickets, evenals eventuele administratie-, leverings- en transactiekosten zoals aangegeven op het moment van de bestelling. Bijgevolg kan de totale prijs voor de Digitale Tickets hoger zijn dan de prijs die op de Digitale Tickets zelf is aangegeven. De ticketprijs en de leveringskosten, transactiekosten en/of reisbijdrage zijn inclusief BTW.

8.2. De koper die de bestelling van Digitale Tickets plaatst, is als enige verantwoordelijk voor de volledige betaling van de Digitale Tickets, zelfs wanneer de bestelling namens één of meerdere derden wordt geplaatst.

8.3. Alle bestellingen worden geplaatst onder voorbehoud van verificatie van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles ten aanzien van de koper. De koper erkent dat, indien dergelijke betalingsgegevens niet kunnen worden geverifieerd, de bestelling van Digitale Tickets zal worden geannuleerd.

8.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om aankopen van Digitale Tickets waarvan hij redelijkerwijs vermoedt dat deze op frauduleuze wijze zijn gedaan, te annuleren.

9. Bezorging van de toegangsbewijzen

9.1. Alle (correct) aangekochte en door de koper betaalde Digitale Tickets worden in de ticketapplicatie van de Organisator geüpload als Digitale Tickets. Elke barcode/QR-code vertegenwoordigt één enkel Digitaal Ticket, waarmee de tickethouder het evenement kan betreden.

9.2. Het Digitaal Ticket wordt gescand bij de ingang van het evenement door het tonen van het Ticket in de ticketapplicatie van de Organisator. Het Digitaal Ticket mag slechts één keer gescand worden op de datum vermeld op het Digitaal Ticket. Indien dezelfde barcode/QR-code meermaals wordt voorgelegd, zal enkel het eerste Digitaal Ticket dat aan de ingang wordt gescand toegang krijgen tot het evenement. De daders van elke poging tot diefstal, vervalsing of fraude zullen worden vervolgd.

9.3. Alleen digitale tickets die correct zijn weergegeven en gescand in de ticketapplicatie van de organisator, krijgen toegang tot het evenement. GEPRINTE TICKETS WORDEN NIET GEACCEPTEERD. DE KOPER MAG DE DIGITALE TICKETS NIET AFDRUKKEN, NOCH PRINTSCREENS MAKEN VAN DE DIGITALE TICKETS. Deze zullen niet worden beschouwd als geldige toegangskaarten.

10. Geen herroepingsrecht

10.1. Onverminderd de artikelen 2 en 3 heeft de koper geen herroepingsrecht. Overeenkomstig artikel VI.53, 12 van het Wetboek van economisch recht, kan de koper zijn herroepingsrecht (overeenkomstig artikel VI.47) niet uitoefenen voor de levering van diensten in verband met vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde uitvoeringsdatum of -periode is vermeld.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor fraude, grove nalatigheid of grove fout. In geen geval is de Organisator aansprakelijk voor enige indirecte - of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, reputatieverlies, verlies van gegevens, verlies van omzet, gederfde inkomsten, productiebeperkingen, verlies van klanten of vorderingen van derden.

11.2. De totale gezamenlijke aansprakelijkheid van de Organisator die voortvloeit uit, of verband houdt met, de aankoop van Digitale Tickets zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag van de door de koper betaalde aankoopprijs voor het (de) desbetreffende Digitale Ticket(s).

11.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door bij het evenement betrokken derden.

12. Gegevensbescherming

12.1. Het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator is van toepassing op het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens. U kunt het gegevensbeschermingsbeleid van de Organisator hier vinden https://www.fkpscorpio.be/privacy-policy

12.2. De koper dient ervoor te zorgen dat alle informatie die is geüpload in de ticketapplicatie van de Organisator correct en geactualiseerd is. De Organisator behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren indien hij fraude in dit verband vermoedt.

13. Recht op afbeelding

13.1. Door de aankoop van Digitale Tickets voor een evenement verleent de koper aan de Organisator (of de door hem aangewezen entiteiten) het recht om de koper en andere bezoekers voor wie de koper de Digitale Tickets heeft gekocht, te filmen en op te nemen, als onderdeel van het publiek.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1. Op de Algemene Voorwaarden en de bezoekersovereenkomst gesloten tussen de Organisator en de koper is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden en het bezoekerscontract zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd te Antwerpen.

Brussel 16 September 2021

FKP Scorpio Belgium

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FKP SCORPIO

(« CONDITIONS GÉNÉRALES BILLETS»)

1. Généralités

1.1. Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») s'appliquent à tous les accords et relations (contractuelles) conclus par vous (« Vous ») et FKP SCORPIO BELGIUM, dont le siège social est établi à 2600 Antwerp Belgique, Waterloostraat 35 (ci-après « Scorpio » ou l’ « Organisateur »), et à tous les produits et services offerts et rendus disponibles par Scorpio.

1.2. Les présentes Conditions Générales sont conçues pour assurer la pleine compréhension par le client du processus de réservation en ligne de billets de Scorpio. Scorpio se réserve toutefois le droit de modifier les présentes Conditions Générales de temps à autre, étant entendu que lesdites modifications entrent en vigueur dès leur publication sur le site internet de Scorpio www.fkpscorpio.be/terms-conditions (le « Site Internet »). A cette fin, nous Vous invitons à consulter régulièrement les Conditions Générales sur le Site Internet.

1.3. Toute violation des présentes Conditions Générales entraînera la perte du droit d'accès à l'événement en question, sans versement de dommages et intérêts, et l’annulation du billet numérique en question.

1.4. Si certaines dispositions des présentes Conditions Générales s'avèrent nulles ou non exécutoire, cela n'affectera pas la légalité, la validité ou l'applicabilité de toutes les autres dispositions des présentes Conditions Générales.

2. Participation aux évènements et personnalisation des billets numériques

2.1. Tous les billets numériques émis par ou pour le compte de Scorpio (les « Billets Numériques ») sont personnalisés, c’est-à-dire que seule la personne qui est le titulaire du Billet Numérique et du droit de fréquentation qu’il implique a le droit d’exiger l’admission à l’évènement. Le droit de participer aux évènements de Scorpio n'existe que sur la base du contrat de visiteur (contrat de participation à l'événement), que le visiteur a conclu avec l'Organisateur (dans le cadre de sa commande de Billets Numériques).

2.2. La preuve que le visiteur est un cocontractant et a donc également acquis le droit de fréquenter l'événement est apportée par la présentation du Billet Numérique personnalisé et - à la demande de l'Organisateur ou des personnes autorisées par l’Organisateur - d'une pièce d'identité avec photo. L'Organisateur se réserve le droit de refuser l'accès à l'événement, notamment en bloquant le Billet Numérique, aux titulaires de billets qui n'ont pas acquis ou ne peuvent pas prouver qu'ils ont le droit d'assister à l'événement. Si l'Organisateur autorise le détenteur du Billet Numérique à entrer, il est également libéré de son obligation d'exécution vis-à-vis du cocontractant si le détenteur du billet n'est pas identique au cocontractant autorisé à participer à l'événement.

2.3. Une autre condition préalable pour participer à l'événement est que le visiteur présente le Billet Numérique portant son nom et son prénom ou le scanne dans le lecteur à l'entrée de l'événement.

2.4. L'Organisateur fournit au visiteur un Billet Numérique dans l'application « EventimPASS » pour chaque Billet Numérique réservé et (entièrement) payé. Un Billet Numérique ne donne le droit de participer à l’évènement réservé qu'à une seule personne à la fois à. Si un acheteur acquiert plusieurs Billets Numériques, ceux-ci ne seront affichés que sur son appareil portable.

2.5. Un tiers dont le nom ne figure pas sur le Billet Numérique n'a accès à l'événement que s'il entre dans l'événement en même temps que la personne dont le nom figure sur les Billets Numériques. A l'entrée de l'événement, l’appareil portable de l'acheteur est transmis à chaque autre visiteur en sa présence pour qu'il scanne le code d'autorisation respectif dans le lecteur. En présentant le Billet Numérique à l'entrée de l'événement (notamment en scannant le code d'autorisation dans le lecteur), le visiteur déclare qu'il est autorisé à assister à l'événement.

3. Transfert des Billets Numériques, plateforme officielle du marché secondaire et pénalité contractuelle

3.1. La vente de Billets Numériques est exclusivement destinée à un usage privé et non commercial par le visiteur ; toute revente commerciale des Billets Numériques par le visiteur est interdite. Le transfert privé d'un Billet Numérique pour des raisons non commerciales, en particulier dans des cas individuels de maladie ou d'autres empêchements de l'acheteur du billet, est autorisé dans les conditions spécifiées à l’article 3.3 ci-dessous et s'il n'y a pas de cas de transfert inadmissible au sens de la réglementation reprise à l’article 3.3 ci-dessous.

3.2. Le client peut uniquement transférer les droits et obligations découlant du Billet Numérique (c’est-à-dire le contrat de visiteur, et donc aussi le droit de fréquentation) à un tiers (i) si ce tiers adhère au Contrat de Visiteur à sa place, en assumant tous les droits et obligations et (ii) moyennant l’obtention du consentement préalable de l'Organisateur, qui est octroyé par avance dans les conditions prévues par l’article 3.3. Le transfert de Billets Numériques et des droits individuels du contrat du visiteur, en particulier le droit de fréquentation, est exclu en l'absence de l'une des conditions décrites sous (i) et (ii). Si un cocontractant de l'Organisateur a acquis de manière autorisée plusieurs droits de fréquentation dans le cadre d'un contrat de visite et cède de manière autorisée ces droits de fréquentation à plusieurs tiers, des contrats de visite séparés doivent être conclus avec les personnes bénéficiaires.

3.3. L’acheteur ne peut en aucun cas (re)vendre des Billets Numériques contre un prix excédant le prix d’achat total initial des Billets Numériques. Afin d’éviter la revente de Billets Numériques à des prix excessifs - c’est-à-dire dans l’intérêt du maintien d’une structure de prix appropriée -, de prévenir des infractions pénales en rapport avec la fréquentation de l'événement et de faire respecter les interdictions de fréquentation, (i) le consentement de l'Organisateur tel que prévu à l’article 3.2 et cet article est requis et (ii) les Billets Numériques peuvent uniquement être revendus en utilisant la plateforme d’échange de billets exploitée par nos partenaires de distribution (i) CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ("CTS") et (ii) TICKETMASTER (les “Plateformes d’Echange de Billets Autorisées”).

Dans les cas suivants, le consentement de l’Organisateur à la revente des Billets Numériques (et donc de l’adhésion d’un tiers au Contrat de Visiteur) est expressément refusé :

(i) la vente de Billets Numériques en dehors des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées;

(ii) la vente de Billets Numériques dans le cadre de ventes aux enchères non autorisées par l'Organisateur (en particulier sur Internet) ou via des marchés ou plateformes d’échanges de billets sur Internet non autorisés par l'Organisateur lui-même ou via des tiers autorisés par l’Organisateur ;

(iii) une vente commerciale de Billets Numériques sans l'accord exprès préalable et écrit de l'Organisateur ;

(iv) la vente (en ce compris la vente à titre gratuit) de Billets Numériques à des fins de publicité, de marketing, en tant que bonus, cadeau promotionnel, prix ou partie d'un pack d’hospitalité ou de voyage non-autorisé ;

(v) la vente (en ce compris la cession à titre gratuit) de Billets Numériques sans référence expresse aux présentes Conditions Générales, en particulier aux restrictions de transfert énoncées dans la présente section 3.

3.4. La transmission ou la revente de droits de fréquentation ou de Billets Numériques en violation des cas mentionnés à l’article 3.3 est interdite. Il en va de même pour l'offre de droits de fréquentation ou de Billets Numériques si la revente ou la cession correspondant à l'offre enfreint les cas mentionnés à l’article 3.3. Pour chaque violation de l'une de ces interdictions, l’acheteur initial est tenu de payer une pénalité contractuelle, dont le montant est déterminé par l'Organisateur sur base (i) du nombre de Billets Numériques offerts ou transmis en violation des présentes Conditions Générales, (ii) du montant des prix de revente et (iii) en général, de tout préjudice ou perte subis (directement ou indirectement) par l’Organisateur. Toute autre sanction contractuelle est prise en compte dans la détermination de la sanction contractuelle. Les demandes de dommages et intérêts de l’Organisateur ne sont pas compromises, les pénalités contractuelles étant compensées avec les demandes de dommages et intérêts fondées sur les mêmes faits.

3.5. En cas de violation de l'interdiction prévue à l’article 3.4, l'Organisateur est en droit de retirer à l’acheteur son contrat de visiteur et de bloquer les Billets Numériques ou le code d'autorisation et de refuser la participation du titulaire du billet à l'événement. L’Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur tout autre contrat de visiteur.

3.6. En cas de revente ou de transfert des Billets Numériques par l’acheteur, l'acheteur est tenu, à la demande de l'Organisateur, de lui communiquer, dans un délai de deux semaines, le nom et l'adresse complète du bénéficiaire des droits de fréquentation ou du/des Billet(s) Numériques.

3.7. Nonobstant ses droits en vertu des articles 3.4 et 3.5, si l’acheteur viole toute interdiction énoncée à l’article 3.3, l'Organisateur est également en droit d'exiger que l’acheteur lui paie les recettes supplémentaires ou le bénéfice généré.

3.8. En cas de violation par l’acheteur de toute interdiction prévue à l’article 3.3 l'Organisateur se réserve le droit, sans préjudice de sa liberté contractuelle, d'exclure, à sa discrétion raisonnable, l’acheteur de l'achat de billets à l'avenir et, si nécessaire, d'engager d'autres mesures juridiques.

3.9. Si un acheteur souhaite revendre ou transférer ses Billets Numériques à tout tiers, conformément à l’article 3.3, l’acheteur doit communiquer les Conditions Générales à ce tiers. L'acheteur indemnise l'Organisateur de tout dommage (direct ou indirect) subi par l'Organisateur en raison du fait que le tiers achetant les Billets Numériques n'a pas pris connaissance des Conditions Générales.

4. Transfert des Billets Numériques via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées

4.1. A partir du 25/09/2021, les acheteurs de Billets Numériques ont la possibilité de retourner ou revendre des Billets Numériques sur les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées, dans les conditions énumérées ci-dessous. L’acheteur ne peut revendre ou transférer des Billets Numériques en utilisant tout autre moyen que les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées (par exemple via d’autres plateformes ou sites d’échange de tickets, ou en envoyant les Billets Numériques électroniquement à une autre personne).

4.2. En utilisant l'option de « revente » des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées, l’acheteur autorise l’Organisateur à offrir (à nouveau) à la vente le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées à son nom et pour son compte.

4.3. Dans chaque cas, les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées mettent en vente le Billet Numérique libéré au nom et pour le compte de l'Organisateur jusqu'à 24 heures avant le début d'un concert .

4.4. l’acheteur initial détermine le prix auquel son Billet Numérique sera vendu. Toutefois, conformément à la Loi Belge du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements, le prix de revente des Billets Numériques ne peut en aucun cas excéder le prix total d’achat des Billets Numériques originaux concernés (tous frais compris).

4.5. Tant que le Billet Numérique n'a pas été vendu, l’acheteur peut retirer son offre de revendre les Billets Numériques à tout moment via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées.

4.6. À la demande de l’acheteur, le(s) Billet(s) Numérique(s) respectif(s) devenant disponible(s) peut (peuvent) être réservé(s) à une ou plusieurs tierces personnes pour une période de maximum 48 heures. Dans ce cas, le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) sera(ont) proposé(s) à la vente exclusivement à cette(ces) tierce(s) personne(s) pendant la période de réservation susmentionnée. A cet effet, les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées fourniront à l’acheteur un lien qu’il pourra transmettre à une ou plusieurs tierces personnes. La tierce personne qui achète en premier le(s) Billet(s) Numérique(s) libéré(s) via ce lien pendant la période de réservation susmentionnée recevra le(s) Billet(s) Numérique(s). Si le Billet Numérique n'est pas acheté dans le délai de réservation susmentionné, il sera mis en vente sur les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées.

4.7. Si le Billet Numérique devenu disponible est vendu, l’acheteur (initial) en est immédiatement informé. Les Billets Numériques seront bloqués de sorte qu'ils ne donnent plus droit à l'admission de l’acheteur (initial). Un nouveau Billet Numérique sera généré pour le nouvel acheteur. L’acheteur d'un Billet Numérique vendu par l'intermédiaire des Plateformes d’Echange de Billets Autorisées paiera des frais par Billet Numérique. La possibilité d'utiliser l'option de « revente » existe jusqu'à 24 heures avant le début de l'événement concerné.

4.8. Si le Billet Numérique libéré n'est pas vendu, le Billet Numérique de l'acheteur ne sera pas bloqué et continuera à donner à l’acheteur le droit de fréquenter l’évènement. Toutefois, l’acheteur n’a en aucun cas droit au remboursement des Billets Numériques qui n’ont pas pu être (re)vendus via les Plateformes d’Echange de Billets Autorisées ou autrement.

5. Acquisition sous le nom d’autrui et par agents

5.1. L'acquisition de droits de fréquentation ou de Billets Numériques sous le nom d'une autre personne, notamment par des opérateurs de plateformes de billetterie sur Internet, est interdite.

5.2. Pour chaque violation de l'interdiction mentionnée à l’article 5.1, l'acheteur est tenu de payer une pénalité contractuelle, dont le montant est déterminé par l’Organisateur sur base (i) du nombre de Billets Numériques offerts ou transmis en violation de l’article 5.1, (ii) du montant des Billets Numériques concernés et (iii) en général, de tout préjudice ou perte subis (directement ou indirectement) par l’Organisateur. Les éventuelles autres pénalités contractuelles sont prises en compte dans la détermination de la pénalité contractuelle. Les demandes de dommages et intérêts de l’Organisateur ne sont pas compromises, les pénalités contractuelles étant compensées par les demandes de dommages et intérêts fondées sur les mêmes faits.

5.3. Sans préjudice du droit prévu à l’article 5.2, en cas de violation par l’acheteur de l’interdiction prévue à l’article 5.1, l'Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur son contrat de visiteur et de bloquer les Billets Numériques ou le code d'autorisation et de refuser la participation du titulaire du billet à l'événement. L’Organisateur est aussi en droit de retirer à l’acheteur tout autre contrat de visiteur.

5.4. L'Organisateur se réserve le droit de bloquer l'accès ou les Billets Numériques de tout acheteur dont l'Organisateur sait ou soupçonne raisonnablement qu'il coopère avec un autre courtier en billets ou un revendeur au marché noir ou qu'il utilise des programmes automatiques pour la commande de billets.

6. Règlementation spéciale durant la pandémie de COVID 19

6.1. Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à la participation, à l'accès et au séjour lors d'événements qui doivent se dérouler dans des conditions ou des exigences spéciales imposées par une autorité en raison de la pandémie de COVID 19 ( la "Pandémie de Corona ").

6.2. Le visiteur reconnaît que pendant la Pandémie de Corona, il est possible que les événements ne puissent pas se dérouler sous la forme habituelle en raison des exigences officielles. Cela signifie notamment que, pour ces raisons, il est possible que le visiteur ne puisse pas assister aux événements pour lesquels il a initialement acquis le droit de participer, ou qu'il ne puisse pas y assister comme prévu.

6.3. L'Organisateur est en droit, par exemple pour respecter les distances ou les exigences en matière de protection et d'hygiène, de transformer ultérieurement des places debout en places assises ou d'attribuer au titulaire du billet des places de même catégorie différentes de celles commandées ; dans ce cas, le titulaire du billet ne pourra prétendre à aucune indemnisation vis-à-vis de l’Organisateur, et l’Organisateur n’assume aucune responsabilité quelconque.

6.4. Concernant l'achat de Billets Numériques pour des événements pendant la Pandémie de Corona, il peut arriver, par exemple en cas de réduction imposée par le Gouvernement Belge du nombre de visiteurs initialement autorisé en cas d'augmentation du nombre d'infections liées à la Pandémie de Corona, que le visiteur ne puisse effectivement pas assister à un événement pour lequel il a acheté un droit de fréquentation ou reçu un Billet Numérique. Le cas échéant, l’acheteur reconnaît que l'Organisateur est en droit d'annuler au cas par cas les Billets Numériques initialement attribués ou les droits de fréquentation achetés. Dans ce cas également, la sélection des Billets Numériques concernés se fera au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et conforme à des spécifications prédéfinies. Dans ce cas, le visiteur recevra le remboursement du prix du Billet Numérique qu’il a entièrement payé ; les frais de service, de transaction et d'expédition ne seront pas remboursés.

6.5. L'admission à l'événement peut également être refusée sans la moindre compensation, si le titulaire du billet :

(i) enfreint toute directive applicable en matière d'hygiène et de comportement, notamment s'il n'est pas en mesure de présenter a certificat « CovidSafe » valide (c’est à dire une preuve de vaccination contre le coronavirus COVID 19, une preuve de guérison et/ou la preuve d’un test négatif approuvé ne datant pas de plus de 24 heures au moment de l’admission) ;

(ii) est infecté par le Coronavirus, a été sciemment en contact avec une personne dont le test de dépistage du Coronavirus s'est révélé positif ou présente des symptômes typiques d'une infection par le Coronavirus (les symptômes typiques sont, par exemple : des symptômes respiratoires de toute gravité, de la fièvre, une altération de l'odorat et du goût) ;

(iii) a séjourné dans une zone à risque, une zone à très haut risque ou une zone à variant virale au cours des 14 jours précédant le début de l’évènement, interdisant l’acheteur de participer à l’évènement en application de toute mesure dans le cadre de la Pandémie de Corona (par exemple, quarantaine, tests obligatoires, etc.).

6.6. Dans le cas où l'Organisateur est obligé ou contraint (par exemple en cas de mesures de protection et d'hygiène imposées par les autorités belges), à respecter certaines exigences ou à acquérir certaines informations ou preuves de l'acheteur avant l'achat d'un Billet Numérique et/ou l'admission à l'événement (par ex. preuve de vaccination, de convalescence ou de résultats de tests négatifs, obligation de porter un masque, déclarations sur l'état de santé, séjour dans des zones à risque), l'Organisateur sera en droit, dans les limites autorisées par la loi sur la protection des données, d'obtenir ces preuves et/ou déclarations de chaque visiteur et de vérifier le respect des exigences spécifiées. L'acheteur reconnaît et accepte que s'il ne se conforme pas aux exigences applicables ou ne fournit pas les preuves ou déclarations demandées, l'acheteur se verra refuser l'accès à l'événement ou l'accès à l'achat des Billets Numériques.

6.7. Afin de retracer les chaînes d'infection dans le cadre des mesures de lutte contre la Pandémie de Corona, l'Organisateur peut être obligé ou contraint à enregistrer les coordonnées du visiteur et, si nécessaire, les transmette aux autorités à leur demande. L'acheteur en prend acte et reconnaît qu'il ne peut tenir l'Organisateur pour responsable de ces actions, quelles qu'elles soient. En particulier, en cas d'infection vérifiable d'une personne par le Coronavirus pendant l'événement, l'Organisateur peut être obligé de transmettre ces données et l'heure de la visite à l'autorité sanitaire compétente afin que celle-ci puisse contacter le visiteur pour retracer et interrompre les chaînes d'infection le plus rapidement possible. L'autorité sanitaire contacte alors le visiteur et, si nécessaire, demande les données de contact des autres utilisateurs de billets qui se trouvaient dans l’évènement avec le visiteur. Quand il achète un Billet Numérique ou accepte le Billet Numérique correspondant via le guichet numérique, chaque acheteur s'engage donc à fournir les données requises (nom, adresse, coordonnées) de chaque visiteur qui entrera dans l’évènement avec l’acheteur.

6.8. Dans le but décrit à l’article 6.7, l'Organisateur traite le prénom et le nom de l’acheteur, ses coordonnées pour une accessibilité sécurisée (téléphone ou e-mail), l'événement, le siège et le nombre de Billets Numériques achetés. L'Organisateur traite ces données sur la base d'une obligation légale (art. 6, 1, c) du Règlement EU 2016/679). Cela inclut également toute transmission nécessaire aux autorités. L'Organisateur traite les données à caractère personnel uniquement pendant la période où cela est nécessaire et autorisé sur la base de la norme juridique applicable après quoi l'Organisateur effacera les données.

7. Restrictions

7.1. Les Billets Numériques peuvent être vendus sous réserve de certaines restrictions d'entrée ou d'utilisation, telles que, mais sans s'y limiter, des salles imposant un âge minimum d'entrée, des sièges non adjacents, une hauteur limitée, etc. Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer qu'il a lu toutes les informations fournies sur le Site Internet de l'Organisateur concernant ces restrictions au moment de l'achat des Billets Numériques.

7.2. La quantité de Billets Numériques disponibles à la vente varie en fonction de l'événement. Les Billets Numériques sont uniquement disponibles par le biais de la réservation en ligne. Les Billets Numériques pour les événements populaires peuvent se vendre très rapidement. L'Organisateur ne donne aucune garantie quant à la disponibilité des Billets numériques. Occasionnellement, des Billets Numériques supplémentaires peuvent être libérés avant l'événement. Toutefois, l'Organisateur ne sera en aucun cas tenu de le faire.

7.3. L'achat de Billets Numériques est exclusivement réservé aux personnes âgées de 18 ans ou plus, titulaires d'une carte de crédit/débit valide émise à leur nom.

7.4. L'acheteur doit garantir la stricte confidentialité de toutes ses données de connexion à l'application de billetterie et au Site Internet de l'Organisateur (telles que son nom d'utilisateur et son mot de passe), et il doit immédiatement prévenir l'Organisateur s'il constate ou suspecte une utilisation non autorisée de ses comptes d'utilisateur. L'acheteur sera tenu responsable de toute utilisation non autorisée de l'application de billetterie ou du Site Internet de l'Organisateur. L'acheteur est lié par et responsable de toute déclaration d'intention d'achat de Billets Numériques envoyée en utilisant ses données de connexion ou son mot de passe.

7.5. L'acheteur ne peut pas utiliser de logiciels Robot ou Spider ou tenter, par tout autre moyen (automatique ou manuel), de contrôler ou de copier l'application de billetterie de l'Organisateur, le Site Internet ou leur contenu. L'acheteur ne peut pas altérer négativement le fonctionnement de l'application de billetterie de l'Organisateur ou du Site Internet de quelque manière que ce soit, notamment en surchargeant délibérément l'infrastructure du système de l'Organisateur. L'Organisateur prendra les mesures raisonnables, dans le cadre de la législation civile et pénale, contre toute utilisation illégale et/ou non autorisée de son application de billetterie ou de son Site Intrnet, notamment en cas d'achat ou de vente non autorisée de Billets Numériques, de copie non autorisée des Billets Numériques, de l'application de billetterie ou du Site Internet ou d'application non autorisée de tout logiciel Robot, Spider ou autre.

7.6. Les articles suivants ne peuvent être introduits dans les lieux de l'événement : matériel d'enregistrement professionnel, boissons alcoolisées, verre, canettes, drogues, feux d'artifice, animaux, armes et objets tranchants, qui seront confisqués par la sécurité. L'organisateur se réserve le droit d'interdire l'entrée de tout autre objet sur le lieu de l'événement.

8. Paiement

8.1. L'acheteur paye le prix d'achat total des Billets Numériques commandés, ainsi que tout frais d’administration, d’envoi et de transaction comme indiqué au moment de la commande. Par conséquent, le prix total des Billets Numériques peut dépasser le prix indiqué sur les Billets Numériques eux-mêmes. Le prix du billet et les frais d’envoi, les frais de transaction et/ou la contribution de mobilité s’entendent TVA comprise.

8.2. L'acheteur qui passe la commande de Billets Numériques est seul responsable du paiement intégral des Billets Numériques, même lorsque la commande est passée pour le compte d'un ou plusieurs tiers.

8.3. Toutes les commandes sont passées sous réserve de la vérification de la carte de paiement et d'autres contrôles de sécurité de l'aheteur. L'acheteur reconnaît que, dans le cas où ces données de paiement ne peuvent être vérifiées, la commande de Billets Numériques sera annulée.

8.4. L'Organisateur se réserve le droit d'annuler les achats de Billets Numériques qu'il suspecte raisonnablement d'avoir été effectués frauduleusement.

9. Livraison des billets

9.1. Tous les Billets Numériques (correctement) achetés et payés par l'acheteur seront téléchargés dans l'application de billetterie de l'Organisateur en tant que Billets Numériques. Chaque code-barres/QR-code représente un seul Billet Numérique, avec lequel le titulaire du billet peut accéder à l'événement.

9.2. Le Billet Numérique sera scanné à l'entrée de l'événement en présentant le Billet Numérique dans l'application de billetterie de l'Organisateur. Le Billet Numérique ne peut être scanné qu'une seule fois à la date indiquée sur le Billet Numérique. Si le même code-barres/QR-code est présenté plusieurs fois, seul le premier Billet Numérique scanné à l'entrée sera autorisé à accéder à l'événement. Les auteurs de toute tentative de vol, de contrefaçon ou de fraude seront poursuivis.

9.3. Seuls les Billets Numériques qui sont correctement disposés et scannés dans l'application de billetterie de l'Organisateur donneront accès à l'événement. AUCUN BILLET IMPRIMÉ NE SERA ACCEPTÉ. L'ACHETEUR N'IMPRIMERA PAS LES BILLETS NUMÉRIQUES, NI NE FERA DE CAPTURE D’ECRAN DES BILLETS NUMERIQUES. De tels billets ne seront pas considérés comme des billets valides.

10. Pas de droit de rétractation

10.1. Sans préjudice des sections 2 et 3, l'acheteur ne dispose d'aucun droit de rétractation. Conformément à l'article VI.53, 12 du Code belge de droit économique, l'acheteur ne peut exercer son droit de rétractation (prévu à l'article VI.47) pour la prestation de services liés à des activités de loisir si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique.

11.Responsabilité

11.1. L'Organisateur n'est responsable qu'en cas de fraude, de faute intentionnelle, de négligence grave ou d'erreur grossière. En aucun cas, l'Organisateur ne sera responsable de tout dommage indirect ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, le manque à gagner, le préjudice réputationnelle, la perte de données, la perte de ventes, la perte de revenus, les restrictions de production, la perte de clientèle ou les réclamations de tiers.

11.2. La responsabilité globale de l'Organisateur découlant de, ou en relation avec, l'achat de Billets Numériques ne dépasse en aucun cas le montant total du prix d'achat payé par l'acheteur pour le ou les Billet(s) Numérique(s) concerné(s).

11.3. L’Organisateur n'est pas responsable des dommages ou pertes causés par des tiers impliqués dans l'événement.

12. Protection des données

12.1. La politique de protection des données de l'Organisateur s'applique à la collecte et à l'utilisation des données personnelles. Vous pouvez trouver la politique de protection des données de l'Organisateur ici https://www.fkpscorpio.be/privacy-policy.

12.2. L'acheteur doit s'assurer que toute information téléchargée dans l’application de billeterie de l'Organisateur est exacte et à jour. L'Organisateur se réserve le droit de refuser ou d'annuler la commande s'il soupçonne une quelconque fraude à cet égard.

13. Droits à l'image

13.1. En achetant des Billets Numériques pour un événement, l'acheteur accorde à l'Organisateur (ou aux entités indiquées par celui-ci) le droit de filmer et d'enregistrer l'acheteur et les autres visiteurs pour lesquels l'acheteur a acheté les Billets Numériques, faisant partie du public.

14. Droit applicable et tribunaux compétents

14.1. Les Conditions générales et le contrat de visite conclu entre l'Organisateur et l'acheteur sont régis exclusivement par le droit belge.

14.2. Tout litige relatif aux Conditions Générales et au contrat de visiteur est soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement d’Anvers.

Anvers, 16 Septembre 2021

FKP Scorpio Belgique

Cookie consent

Please choose which cookies you want to consent to.